mobius

ECO-SYSTEM Organizacja Odzysku S.A.

______________________________________________________________________________________

(dawniej : Lobbingowa Organizacja Odzysku i Recyklingu LOBIS SA)

obrazek lobis

O Lobis SA

Organizacja Odzysku Eco-SYSTEM S.A. (LOBIS S.A.) jest firmą powołaną zgodnie z ustawą "O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Nasze przedsiębiorstwo zostało zgłoszone jako Organizacja Odzysku W Urzędzie Marszałkowskim i w MinisteLOBIS SArstwie Środowiska.

LOBIS SA jest upoważniony z mocy Ustawy do przejmowania obowiązków i pełnej odpowiedzialności Przedsiębiorców w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz zobowiązany do płacenia opłaty produktowej w imieniu Przedsiębiorców w przypadku nie wywiązania się z przejętych od nich obowiązków. LOBIS SA jest uprawniony do wydawania zaświadczeń o wywiązaniu się Przedsiębiorców z obowiązków Ustawy.

Nasze przedsiębiorstwo może podejmować długofalową współpracę z innymi firmami na zasadach wspólnego przedsięwzięcia. Jako przedsiębiorstwo z założenia nie zyskowne LOBIS SA może ubiegać się o dotacje i subwencje z krajowych lub międzynarodowych źródeł sponsorujących działalność proekologiczną. Osiągnięty w roku obrachunkowym zysk LOBIS SA przeznacza na działalność statutową.

Zakres działalności

Przejmujemy od Przedsiębiorców objętych ustawą "O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej" (Dz. U. Nr 63 poz. 693 z 2001r. z póź. zm.) ustawowe obowiązki, świadczymy usługi OUTSOURCINGOWE:

  • w pełnym zakresie spełniania przez Przedsiębiorców wymogów Ochrony Środowiska
  • związane z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • organizujemy zbiórkę i odbiór odpadów w pełnym zakresie
  • wspieramy lub prowadzimy działania lobbingowe na rzecz lub w imieniu Przedsiębiorców.

Historia

Lobbingowa Organizacja Odzysku i Recyklingu LOBIS S.A./ powstała w 2006 roku w odpowiedzi na zgłaszaną przez Przedsiębiorców potrzebę utworzenia w pełni niezależnej Organizacji Odzysku o potencjale zapewniającym kompleksową realizację potrzeb Przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami o ochroną środowiska, posiadającej wpływ na kształt przepisów prawa w tym zakresie.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w ciągu 2-óch miesięcy od dnia powstania tj. 23 stycznia 2007r.

W dniu 25 stycznia 2007r. LOBIS S.A. został zgłoszony do Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego i otrzymał stosowne potwierdzenie.

W dniu 29 stycznia LOBIS S.A został zgłoszony do Ministerstwa Środowiska.

LOBIS S.A. jest niezależną samofinansującą się organizacją odzysku, której podstawowym celem działania jest przejmowanie ustawowych obowiązków Przedsiębiorców w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów.

LOBIS S.A. bazuje wyłącznie na polskim kapitale inwestycyjnym, wniesionym przez wiarygodnych partnerów o ugruntowanej i stabilnej sytuacji finansowej.

LOBIS S.A. dysponuje kadrą z uprawnieniami do świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska:

  • OUTSOURCINGOWYCH i AUDYTÓW (uprawnienia St. 577/87)
  • LOBBINGOWYCH rejestr MSWiA nr 59/2006; BIP 7/2006)

Struktura akcjonariatu LOBIS S.A. dodatkowo gwarantuje, że:

  • dane uzyskane od Przedsiębiorców nie zostaną (nawet w sposób bierny) udostępnione innym firmom (np. w postaci rocznych sprawozdań Zarządu z działalności spółki)
  • przychody LOBIS S.A. nie wspierają konkurencyjnej działalności komercyjnej innych Przedsiębiorców-akcjonariuszy z tego samego sektora.

Przyjęta forma prawna (non for profit) gwarantuje nieprzerwaną działalność LOBIS S.A. niezależnie od uzyskanego wyniku finansowego.

Kadra

Kwalifikacje zawodowe Kadry menedżerska naszego przedsiębiorstwa charakteryzuje się doskonałym przygotowaniem zawodowym, popartym wieloletnim doświadczeniem i udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie systemów gospodarki komunalnej,odpadów, odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz zarządzaniem ochroną środowiska.

Nasi pracownicy są świetnie przygotowani merytorycznie i cały czas podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Referencje

Zgodnie z zapisami Ustawy "wszelkie dane pochodzące od Przedsiębiorcy a przekazane Organizacji Odzysku objęte są tajemnicą ustawy". Warto jednakże podkreślić że obecna kadra Organizacji Odzysku LOBIS S.A. w latach poprzednich, łącznie z okresem działalności w LOBIS S.A. do dnia dzisiejszego, może się pochwalić współpracą z ponad 240 Przedsiębiorstwami w tym:

1. Trzema firmami zaliczanymi do pierwszej 20-tki firm w kraju i na świecie z branży elektronicznej

2. Czterema firmami zaliczanymi do pierwszej 10-tki firm w kraju z branży spożywczej, zaopatrującej sieć dystrybucji tych artykułów w obrocie krajowym

3. Dwiema firmami farmaceutycznymi zaliczanymi do pierwszej 6-ki firm farmaceutycznych w kraju

4. Trzema znaczącymi firmami zajmującymi się obrotem preparatami chemicznymi

5. Czterema firmami z branży odzieżowej spośród których 2-ie są światowymi liderami w branży

6. Czołową firmą w kraju zajmującą się produkcją i dystrybucją pokarmu i pasz dla zwierząt

Oczywiście tajemnicą wynikającą z Ustawy nie są objęte nazwy firm, które z nami współpracują, pod warunkiem że przekażą nam w formie pisemnej listy referencyjne i wyrażą zgodę na udzielania takiej informacji osobom trzecim. Z pośród licznych Przedsiębiorców z którymi współpracujemy mamy taką listę którą na bieżąco poszerzamy. Listę udostępniamy Przedsiębiorcom, którzy jako jeden z warunków przed podpisaniem z nami umowy, stawiają wgląd w nasze referencje.